Onderzoek en expertise

Bomencontrole

Al 25 jaar houdt ARBO.CURA zich bezig met het uitvoeren van VTA-controles en het opstellen van bomeninventarissen, al dan niet gekoppeld aan een bomenbeheersplan.

Voor het controleren van grote bomenbestanden passen wij de volgende methodiek toe:

alle bomen worden individueel onderzocht op de aanwezigheid van mechanische of externe gebreken en de aanwezigheid van eventuele aantastingen. Verder worden ook de conditie en eventuele omgevingsfactoren per boom bekeken om uiteindelijk te komen tot het inschatten van mogelijke risico’s.

De beste periode voor bomencontrole is in het groeiseizoen (maart – september). In deze periode kan de vitaliteit (groeikracht) en conditie (bladbezetting en –kleur) makkelijker bepaald worden. De vorm en het volume van de boom zijn duidelijker zichtbaar in samenhang met de andere bomen, het bomenbestand en de omgeving.

Hoewel de structuur of opbouw van de bomen ook in de groeiperiode kan gecontroleerd worden, is de rustperiode van de bomen (winter) een beter tijdstip. De ideale periode voor het detecteren van zwammen is dan weer in de late zomer of nazomer en herfst.

Visuele bomencontrole of Visual Tree Assessment (VTA)

Om de gezondheid (vitaliteit) en de staat (conditie) van bomen te bepalen, voeren wij een visuele controle uit van een reeks kenmerken per boom (lichaamstaal van bomen). De kroon, stam, stamvoet en omgeving rondom worden onderworpen aan een gedetailleerde inspectie. Deze methode is volledig gebaseerd op de theorie van Prof. Dr. Ir. Claus Mattheck van de universiteit van Karlsruhe

Deze gegevens verschaffen ons de nodige informatie om  de bomen te evalueren en VTA-adviezen te formuleren en uitspraken te doen over boomonderhoud. In functie van de veiligheid en het duurzame behoud van bomen worden voorgestelde maatregelen gecategoriseerd volgens de urgentie van de actie (onmiddellijk, korte, middellange en lange termijn).

Tijdens de controle trachten wij een zo nauwkeurig mogelijke momentopname te nemen.

Nader onderzoek

Een volgende stap houdt “nader onderzoek” in.  Hier worden bomen met (een) ernstige verwonding(en) of interne rotting uitgemeten met apparatuur om de stabiliteit na te gaan.

In eerste instantie wordt dan gebruik gemaakt van de “PiCUS® geluidstomograaf om zonder noemenswaardige verwondingen de ernst van eventuele rotting/aantasting vast te stellen.

Vanaf 1997 heeft Sim zich gespecialiseerd in boomrisicoanalyse en stabiliteitsmetingen. Hiervoor is alle apparatuur aanwezig zoals impulshamer, resistograaf en sinds 2006 ook de PiCUS® geluidstomograaf.

Boombeheer

Na het analyseren van de gegevens van de visuele controle en eventueel nader onderzoek kunnen wij adviezen formuleren voor de toekomst van het park, domein of bomengroep. Visuele boomcontrole komt pas ten volle tot zijn recht als die regelmatig herhaald wordt, zodat wijzigingen tijdig kunnen gedetecteerd worden.

In de planfase kunnen prioriteiten gesteld worden en heeft de beheerder een reëel beeld over kosten, interventies en resultaten; ook op langere termijn. In dit stadium is het mogelijk om te coördineren met de betrokkenen (architect, bouwaannemer, hovenier, grondwerker) om te beletten dat tegenstrijdige werken zouden uitgevoerd worden.

Door onze deskundigheid en ervaring zijn wij in staat om het ontwikkelingsproces van uw bomenbestand juist in te schatten en te begeleiden zodat de natuurlijke veroudering opgevangen wordt.